Subscribe Us

Header Ads

Đo khuôn ô tô lớn chỉ bằng một máy quét 3D cao cấp ?Đo khuôn ô tô lớn chỉ bằng một máy quét 3D cao cấp ? 🚘🚘🚘
Các bộ phận bên ngoài được đúc rộng rãi trên toàn thế giới trong thị trường ô tô vì chúng rất quan trọng đối với thân xe bên ngoài. Sự đổi mới ngày càng tăng đang khuyến khích các nhà cung cấp tăng cường các dịch vụ đúc khuôn. 👏👏👏
👉👉👉Báo cáo này đề cập rằng thị trường khuôn mẫu ô tô toàn cầu có thể tăng trưởng với tốc độ CAGR trên 7% trong giai đoạn dự báo 2018-2024.

Post a Comment

0 Comments